อาคารหอประชุม มวก.๔๘พรรษา
Convention Hall

อาคารหอประชุม มวก.๔๘พรรษา เหมาะกับงานทุกโอกาสในการจัดงานการประชุมสัมมนาหรือการจัดงานแสดงสินค้า สามารถรองรับการประชุมสัมมนาผู้ใช้บริการได้ 4,000 คนและการงจัดงานแสดงสินค้าได้ 10,000 คน พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 16,089 ตารางเมตรการออกแบบตกแต่งภายในแบบศิลปะไทย
Convention Hall all-purpose Meetings and conferences, Trade shows and events. For Meetings and conferences can accommodate 4,000 persons, Trade shows can accommodate 10,000 persons. Provides 16,089 sq meters. Designed with Stylish Thai interior decorate.ห้องประชุมเธียเตอร์
Conference theatre

ห้องประชุมเธียเตอร์รองรับ ๒๒๖ ที่นั่ง
Conference theatre provides 226 seats.