ห้องอาหาร
Restaurant

ห้องอาหารรองรับ 180ที่นั่ง
Dining room with a capacity of 180 seats.